Title Image

Polityka prywatności

Home  /  Polityka prywatności

Polityka Prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTÓW

 

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, iż:

 

1. Administratorem Danych Osobowych jest:

RADTKE CLINIC CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA CYWILNA, ul. Laskowicka, nr 2-4, 86-300 Grudziądz, NIP 8762491130, REGON 385722226.

2. Administrator Danych Osobowych nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych można uzyskać informację, kontaktując się z Administratorem Danych Osobowych w następującej formie:

Tel. 736 79 79 79, e-mail rejestracja@radtkeclinic.pl

3. Podczas świadczenia usług tworzymy dokumentację medyczną, w której odnotowuje się wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia w szczególności informacje o stanie zdrowia, nałogach, preferencjach seksualnych. Dane te są zbierane tylko wtedy jeżeli są niezbędne do prawidłowego procesu leczenia.

4. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

a) ustalenie Pani/Pana tożsamości przed udzieleniem świadczenia, weryfikacja danych w rejestracji lub gabinecie lekarskim (art. 6 ust.1 lit C oraz art. 9 ust. 1 lit H RODO),

b) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej (art. 9 ust.2 lit H RODO),

c) realizacja praw pacjenta – odbieranie oświadczeń, upoważnienie innych osób do informacji o stanie zdrowia, dokumentacji medycznej (art. 6 ust. 1 lit C RODO),

d) kontakt (na podany email lub telefonicznie z powodów organizacyjnych (zmiana terminu wizyty, informacja o przygotowaniu do świadczenia, odbiór wyników (ary. 6 ust. 1 lit B oraz F RODO),

e) dochodzenie roszczeń oraz prowadzenia rozliczeń finansowych z prowadzonej działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit. C RODO)

5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane:

a) innym współpracującym podmiotom leczniczym w celu zapewnienia ciągłości leczenia,

b) dostawcom usług i rozwiązań technicznych/ organizacyjnych (teleinformatycznym, firmom kurierskich, pocztowym, dostawcom sprzętu diagnostycznego),

c) dostawcą usług prawnych i doradczych (kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym),

d) osobom upoważnionym przez Panią/Pana.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar UE.

7. Dokumentację medyczną mamy obowiązek przechowywać 20 lat od dnia dokonania ostatniego wpisu.

Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości i względów podatkowych przetwarzamy przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Jeżeli dane są przechowywane w celu dochodzenia roszczeń (w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzać będziemy je przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z Kodeksu Cywilnego.

8. Korzystanie z usług RADTKE CLINIC CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA CYWILNA jest dobrowolne, jednak świadcząc usługi zdrowotne jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa w tym do ustalenia Pani/Pana tożsamości. Brak podania danych będzie skutkować odmową rezerwacji wizyty lub udzielenia świadczenia. Ze względów rachunkowych i podatkowych podanych przez Panią/Pana danych jest wymagana przepisami prawa. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości wystawienia faktury.

9. Brak podania numeru telefonu, email (podawanych dobrowolnie) będzie skutkował brakiem kontaktu ze strony RADTKE CLINIC CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA CYWILNA.

 10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

 

Informacja o plikach „cookies”
1. Dla poprawnego działania swojej strony internetowej Administrator stosuje pliki „cookies”, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
2. Korzystanie z witryny bez zmian ustawień dotyczących „cookies’ oznacza, że będą one zapisywane na urządzeniu końcowym osoby korzystającej ze strony internetowej Administratora. Osoba taka może, w każdym czasie, dokonać zmiany ustawień dotyczących „cookies’ w swojej przeglądarce internetowej.
3. „Cookies” to krótkie pliki tekstowe, które nie umożliwiają personalnej identyfikacji osoby odwiedzającej witrynę i nie są w nim zapisywane informacje mogące taką identyfikację umożliwić.